Kontakty

LUCERNA SK s.r.o.
Pravenec 271/84
972 16 Pravenec
tel: +421 46 5420 569
fax: +421 46 5420 569
napište nám

Energetické štítky na stiahnutie


Obchodné podmienky » Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

 

  1. ÚVOD

 

1.1  Tento reklamačný poriadok bol vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2  Predávajúcim je spoločnosť LUCERNA SK s.r.o., so sídlom Pravenec 271, 972 16 Pravenec.

1.3  Kupujúci je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

1.4  Konečný spotrebiteľ je subjekt, ktorý tovar používa v súlade s pokynmi stanovenými výrobcom.

1.5  Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Dohody o všeobecných nákupných podmienkach uzavretou medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

  1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

 

2.1  Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Kontroluje:

-       neporušenosť obalu: tovar je pred expedíciou riadne skontrolovaný a zabalený. Transportné obaly sú prelepené firemnou páskou predajcu. V prípade porušenia tejto ochrany, kupujúci spíše s prepravcom škodový zápis o porušení zásielky.

-       nepoškodenie tovaru: kupujúci má povinnosť skontrolovať stav tovaru  a prípadné mechanické poškodenie tovaru nahlásiť predávajúcemu najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia tovaru nebudú uznané.

2.2  Pred prvým použitím je konečný spotrebiteľ povinný skontrolovať kompletnosť dodávky, hlavne kompletnosť príslušenstva tovaru, preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na používanie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

2.3  V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho, ktorá musí byť nahlásená max. do 48 hodín od prevzatia zásielky kupujúcim. Rozdiel v dodávke bude riešený buď výmenou resp. doplnením tovaru, alebo opravou kúpnej zmluvy.

 

  1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

 

3.1  V prípade, že sa po prevzatí tovaru končeným spotrebiteľom vyskytnú v záručnej dobe poruchy tovaru, môže konečný spotrebiteľ uplatniť svoju oprávnenú reklamáciu.

3.2  Záručná doba na tovar je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom, alebo pokiaľ nie je výrobcom určené inak a začína bežať prevzatím tovaru konečným spotrebiteľom.

3.3  Predávajúci zodpovedá za materiálové, výrobné alebo funkčné vady, ktoré sa vyskytnú pri prevzatí tovaru alebo jeho používaní v záručnej dobe.

3.4  Záruku nie je možné uplatniť v nasledujúcich prípadoch:

-       ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie, záruka zanikla.

-       ak vada vznikla nevhodným používaním tovaru.

-       ak vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom.

-       ak vada vznikla neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, manipuláciou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.

-       ak vada vznikla vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru či iných úprav bez povolenia výrobcu.

-       ak vada vznikla zapojením do elektrickej siete nezodpovedajúcej príslušnej norme STN.

-       ak bol tovar poškodený živlom.

3.5  Kupujúci je pri predkladaní tovaru na reklamáciu povinný dodržať nasledovné podmienky:

-       je potrebné predložiť doklad o kúpe od konečného zákazníka

-       je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu (fyzicky nepoškodený, nepoškodený živelnou udalosťou, ...)

-       je potrebné uvádzať podrobný popis dôvodu reklamácie, aby nedošlo k zamietnutiu reklamácie z dôvodu nezistenia vady, pre ktorú je tovar reklamovaný

 

 

  1. PRÁVA PLYNÚCE ZO ZÁRUKY

 

4.1  Konečný spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

-       ak ide o vadu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie vady, právo na výmenu vadného tovaru alebo vadnej súčasti, ak to nie je k povahe vady neúmerné, a ak nie je taký postup možný, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

-       ak ide o vadu neodstrániteľnú, brániacu riadnemu používaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

-       ak ide o vady odstrániteľné, vyskytujúce sa vo väčšom počte alebo opakovane a brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu vadného tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

-       ak ide o iné vady neodstrániteľné a ak nepožaduje výmenu veci, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy

4.2  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru získava konečný spotrebiteľ záruku na novú v dĺžke 24 mesiacov.

 

  1. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

 

5.1  V prípade uplatnenia akejkoľvek reklamácie má kupujúci povinnosť predávajúceho informovať o jej uplatnení bez zbytočného odkladu. Následne je povinnosťou kupujúceho bezodkladne zaslať reklamovaný tovar predávajúcemu.

5.2  Pri zasielaní tovaru na reklamáciu poštou alebo prepravnou službou je vo vlastnom záujme kupujúceho zabaliť tovar do vhodného a dostatočne chrániaceho obalu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru.

5.3  Reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inej dobe. Reklamácia môže byť vybavená výmenou tovaru, vrátením nákupnej ceny alebo opravou tovaru.

 

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť  1.1.2010

Zmeny reklamačného poriadku sú vyhradené.